Teras Çatı Nedir?

Teras Çatı Nedir?
Genelde düz çatılar tanımı teras çatılan da kapsayan bir deyim halini almıştır. Aslında düz veya az eğimli çatılar olarak tanımlanması gereken teras çatıların eğimleri %0.5 ile %10 arasında değişim göstermektedir. Yüzeyin düzgünlük değerine göre eğim yüzdesi belirlenir. Yüzey düzgün ise en az değerdeki eğim seçilir. Tasarlanacak olan teras çatıya göre eğim derecesi değişim gösterir. Örneğin üzerinde gezilen teras çatı ise eğim en çok %3 alınır.

Biçimlenişi etkileyen tek faktör korunum faktörü değildir. Geleneksel Türk Mimarisi, ülkemizin birçok bölgesinde, özellikle de güney ve Güneydoğu Anadolu'da düz çatı örneklerine sahiptir ve düz çatı tanımı doğrudan doğruya eğim derecesine göre yapılmış olan bir tanımlamadır.

Modem mimarlık anlayışının etkisiyle düz çatılar 50 ve 60'lı yıllardan bugüne kadar tüm dünya ülkelerinde yaygın bir biçimde kullanılmıştır. Çünkü modern mimarlık anlayışında çatının 'yaşayan bir mekan' olarak kullanılması fikri benimsenmiş, bu bakış açısı değerlendirilip, geliştirilmiştir.

Teras çatılar her ne kadar düz çatı olarak tanımlanıyorsa da eğim betonu veya başka bir katmana %1'lik eğim mutlaka verilir. 5 derece ve daha büyük eğimlerde betonarme plağın kendisinin eğimli dökülmesi, çatıya ek bir yük getiren eğim betonu tabakasının kullanılmasını önler. %1-3' lük eğimlerde ise düz plak üzerinde kendinden eğimli ısı yalıtım tabakaları ile eğim veya tesviye betonu birlikte kullanılarak istenen eğim yüzdesi verilir. Eğim yüzdesinin düşük olması, zorunlu olarak su, ısı ve buhar yalıtımını önemli kılmaktadır.

Teras çatı tasarımı, suyun az eğimli yüzeylerden yapıya zarar vermeden en kısa zamanda uzaklaştırılması şeklinde olmalıdır. Bunun için eğik yüzeylerin düzenlenmesi ve su geçirimsizliğinin sağlanması gerekir.

Su yalıtım çözümü esas alındığında, 5 derecenin altında ve 5-9 derece arasında olan teras çatılarda, çatının su yalıtım malzemelerinin tam geçirimsizliği sağlayabilecek olanlardan seçilmesi çok önemlidir. Örneğin 5 derecenin altındaki eğimlerde, su yalıtım malzemesi olarak bitümlü pestiller kullanılıyorsa bunlar en az üç kat olarak uygulanmalı ve en üstte kalan son tabaka çatı üstünden 15 cm yüksekliğe kadar döndürülerek parapet duvarına tutturulmalıdır. Daha büyük eğimlerde iki kat uygulanan su yalıtım tabakası yeterli olurken, elastomerik yalıtım katlarında iki ve plastomerik yalıtım katlarında ise tek tabaka halinde uygulanması yeterlidir.

Teras Çatılarda Su ve Nemle ilgili Etmenler

Teras çatılar su, ısı-nem ve ısıya karşı korunmalıdır. Çatıyı sürekli şekilde etkisi altına alan, içten ve dıştan etkileyen etmenler vardır. Koruma fonksyonu yönünden teras çatıyı etkileyen başlıca etmenler, iki ana başlık altında toplanabilir.

Dış Etmenler

Atmosfer şartları sonucu, kontrol edilemeyen dış hava koşullandır. Bunlar, bölgeden bölgeye değişiklik gösteren, iklimsel koşullarla direk bağlantısı olan etmenlerdir.

Yağışlar (yağmur, kar, dolu), güneş ve rüzgar gibi iklimsel etkenler, bina kabuğundan süzülüp, içeri girmesiyle oluşan yapı iç sıcaklığının, kullanıcıların mekan içinde eylemlerini kolaylıkla yerine getirebilmeleriyle iç mekanda konfor sağlanır. Bunun yanı sıra, özellikle çatıyı doğrudan etkisi altına alması nedeniyle dış etmenler önemlidir. Yağmur, kar ve kar suyu, güneş ve rüzgar bütünüyle çatı kabuğunu etkilemektedir.

Yağmur

Teras çatılarda yapılarda; yağmur sularının akış hızı daha az olduğundan, suyun çatı üst yüzeyinde kalma süresi artar, suyun uzaklaştırılması zorlaşır. Biriken bu su; malzemeyi olumsuz olarak etkilerken, çatı kabuğunda fazladan bir yük meydana gelmesine neden olur. Anlatılanlar da göstermektedir ki; teras çatının tüm detaylan çatının su geçirimsizliğini etkilemektedir. Çünkü meydana gelen herhangi bir bozulma nedeniyle su içeri sızar ve yapı bütününe zarar verir.

Kar ve Kar Suyu

Kar tabakası teras çatıya ek bir yük getirir. Karın güneşten gelen enerji ile erimesi çok yavaş olmaktadır. Çünkü kar gelen enerjinin sadece %10'unu yutar. Ancak hava sıcaklığının artmaya başladığı günlerde ve güneye doğru verilen eğim derecesine bağlı olarak bu etki önem kazanmaktadır.

Soğuk havaya karşı içsel konforun sürekliliğinin sağlanması için yaşardı hacimlerinin ısıtılması; karların erimesine, ve eriyen karların da aşağıya doğru akmasına, bu da istenmeyen ısısal ve nemsel olaylara neden olur.

Güneş Işınları

Yeryüzünün en büyük enerji kaynağı olan güneş dolaylı da olsa bütün iklimsel olaylarının nedenidir. Güneşten gelen enerji dış iklimi büyük ölçüde oluşturduğu gibi bina bileşenlerinden geçerek iç hava koşullarını da etkisi altına almaktadır.

Tüm ısısal etmenler teras çatıyı etkilemektedir. Sıcaklık etkileri, özellikle güneş ısısının belli faktör ve zamana göre farklılıklar göstermesiyle oluşan sıcaklık değişimleri, her tür yapı elemanının yapısında bozulmalara neden olduklarından yıpranma, aşınma ve eskime süresini hızlandırmakta ve yapı gereçlerinin farklı çalışmasına neden olmaktadır.

Rüzgar Basıncı

Teras çatılarda rüzgarın emme etkisi detaylandırmayı belirleyen en önemli faktör olarak karşımıza çıkar. Teras çatılarda, çatıdaki kaplama tabakalarının, rüzgardan zarar görebileceğini düşünüp, emme etkisi göz önüne alınıp detaylandırma buna göre yapılmalıdır.

Yağmurla rüzgarın birleşik etkisi, sadece yağmur varken oluşan sorunlardan biraz farklıdır. Çünkü rüzgar hızı belli bir sının astığı zaman yağışın, çatıdaki birleşme yerlerinden sızma etkisi artmakta ve teras çatılarda bu etki daha fazla hissedilmektedir.

İç Etmenler

Teras çatı yüzeyindeki iklimsel etkenler, çatının malzemelerine ve malzemelerin termal özelliklerine (yani izolasyon direnci ve izolasyon kapasitesine) ve çatı örtüsünün yüzeysel özelliklerine bağlı olarak, iç mekana iletilirler. Bu da iç mekan iklimini şekillendirir. Çatı kabuğu aracılığıyla iç mekanda gereken konforu sağlamak için çatı kabuğunu doğru tasarlamak gerekmektedir.

Daha tasarım aşamasında, dış etkenler göz önüne alınmadan oluşturulan teras çatılarda, düşünülmeden verilen kararlar sonucu, bilhassa kış aylarında ısı kayıplarının meydana gelmesi sonucu gereksiz yakıt tüketimi ve hava kirlenmesine yol açmakta, yazın ise, ısı kazançlarına, yapay havalandırma kullanımı zorunluluğundan ötürü gereksiz enerji tüketimine, yapay havalandırma kullanılmadığı durumlarda ise iç hava sıcaklıklarının konfor koşullarının çok üzerine çıkmasına, kullanıcıların konforlu bir çevrede yaşayamamalarına, sıcaktan, güneş ışınlarından, soğuktan, hava hareketlerinden ve nemden, yakınmalarına da neden olmaktadır.

Tüm bu sorunlar iç mekan ikliminin amaca uygunluğunu etkileyen ortamlar oluşturur. Bu yüzdendir ki iklimle dengeli teras çatı tasarımının amacı; iç mekan koşullarını, konfor koşulları ile eşitleyerek var olan ikilemi çözmek ve en az enerji tüketimi ile konforun sağlandığı, ihtiyaca uygun bir çevre yaratmaktır.

Mekanik gereçlere ihtiyaç duymadan iç mekan iklimini, insanların gereksinimlerini karşılayacak biçimde tasarlamaktaki tek araç, bileşenleri fiziksel özellikleri olduğuna ve dış iklimsel etkenlere en çok maruz kalan bileşen de teras çatı olduğuna göre, bunlarda yapılacak tüm değişikliklerle, iç mekan iklimi, istenilen yönde etkilenebilir. Zaten tasarımı yapan mimarın da görevi; binanın, fiziksel aracılığı ile kullanıcı yaşamına uygun bir çevre yaratmaktır.

Yapı İç Isısı

Dış sıcaklık, gün boyunca hissedilir ölçüde, yıl boyunca da oldukça büyük değişimler göstermektedir. Soğuk ve sıcak dönemlerde, teras çatı kabuğunda ayrı fiziksel olaylar meydana gelir. Bu da dış kabuğun davranışlarının değişik şekillerde olmasına neden olur.

Bu değişim; iç sıcaklığın da sabit kalmasını önler. Teras çatı kabuğu; nem, hava hareketi ve yağışlar gibi dış etkilere karşı geçirimsizliği sağlanmasına rağmen çatı kabuğunda ısı akımı yaratan hava sıcaklığı, sadece çatı yüzeyinde ısı akımına neden olan iklimsel etkenlere karşı geçirimlidir.

Teras çatı yüzeyini etkileyen iklimsel etkenlerden bazıları da çatı yüzeyinde ısı akımına neden olmaktadır. Bina yüzeyi; kendi sıcaklığıyla ve hava sıcaklığının farkına bağlı olarak, konveksiyon (ısı taşınımı) ve kondüksiyon (ısı iletimi) yolu ile ısı kaybeder veya ısı kazanır. Örneğin önemli bir dış etmen olan güneşten gelen enerji yapı yüzeyi tarafından emilip ısı kazancına neden olmaktadır.

Yapı kabuğu, dış iklimdeki günlük sıcaklık salınımını iç mekana iletir. Sıcaklık etkileri ve sıcaklığın değişmesi; teras çatı kesitini oluşturan katmanları; esas taşıyıcı konstrüksiyon, yalıtım tabakaları ve önü malzemelerini değişik şekillerde etkiler. Bu etkileşim kendini, yapı elemanlarında; yapısal bozulma ve yıpranma olarak gösterir. İç yaşantı hacmindeki ısı; etkisinde kaldığı tüm iklimsel etmenlere rağmen kullanıcı için termik konfor koşullarını sağlayacak biçimde sabit kalmalıdır.

İç iklimin yaşanabilir bir ortam olması, iç iklimi belirleyen unsurların yaşamı, sorunsuz ve sağlıklı sürdürebilmek için belirli seviyede sabit tutulmasıyla sağlanır. Bilhassa soğuk dönemlerde içten dışa doğru bir ısı geçişi olmaktadır. Bu da göstermektedir ki; teras çatılar, her zaman, yaşama hacminden dış atmosfere doğru, bir ısı akımının etkisindedir.

Ülkemiz, bilindiği gibi, birbirinden çok farklı iklim bölgelerine sahiptir. İklimsel faktörlerin bir sonucu olarak, gün boyunca güneş ışınımı ve çevre sıcaklığının yapı üzerindeki etkisi, sürekli değişmektedir. Bu yüzden gerekli tedbirleri alabilmek için seçilecek malzemeler, o bölge şartlarına uygun olanlardan seçilmelidir.

İklimsel durum göz ardı edilerek yapılan uygulamalarda teras çatılar, fiziksel olaylardan olumsuz yönde etkilenirler ve sıcak ortamdaki ısının daha etkin bir şekilde hissedilmesine yol açarlar. Sıcak ortamdaki nem, rahat bir solunum ve terleme ile atılabilecek toksinlerin atılmamasına neden olurken, soğuk ortamdaki nem ise, üşümeye neden olur ve tıbbi rahatsızlıkları arttırır.

Nem: Doğada su; yerüstü (nehir, göl, deniz) ve yeraltı kaynakları (yeraltı suları) ile atmosferde bulunan nem (su buharı) olmak üzere üç şekilde bulunur. Nem; atmosferin en değişken bileşeni ve iklimin ve hava durumunun en önemli etkenlerinden biridir. Suyun buz haline geçmesi için belirli sıcaklık koşullarının olmasına karşın, su buhar her sıcaklıkta oluşmaktadır. Bu bakımdan havada az veya çok su buharı bulunmakta ve bu havaya "nemli hava", içinde bulunan su buharına da "nem" denilmektedir.

Havanın nemliliği, herhangi bir anda hava içindeki su buharının yani nemin artış miktarıdır. Su buharı hacmi; hiçbir zaman hava hacminin %4'ünü aşmaz. Havadaki nem miktarı, sıcaklığa bağlı olarak değişir. Sıcaklık düştükçe havanın tutabileceği su buhar miktarında azalma, sıcaklık yükseldikçe su buharı miktarında artma görülür. İçinde su buharı bulunmayan havaya ise "kuru hava" denir. Hava içindeki su buharı; kondansasyon (yoğuşma), terleme ve nemlenme gibi yapı elemanlarına zarar veren olayların asal kaynağıdır.

Yapı Nemi ve Yaşantı Nemi

Nem, tüm diğer iklimsel etkenler gibi, çatı kabuğunun üst yüzeyini etkiler. Teras çatı kabuğunun temel fonksiyonu; suya karşı korunumu sağlamak olduğu kadar, neme karşı da geçirimsiz bir tabaka oluşturmaktır. Nemli havanın kum havaya oranla 60/100 oranında hafif olması, nemli havanın çatı kesitine ulaşmasına neden olmaktadır. Nem durumunu belirleyen asıl etmen; iç mekandaki hava hareketi, havalandırma ve mekandaki nem üretimidir.

Nem ayrıca su buharı şeklinde yapı elemanlarına ve malzeme tabakalarına sızar. Yapı elemanlarının, bünyesinde; pratik nem (sürekli nem) bulunmaktadır. Bu nem, malzemenin içinde bulunduğu çevre koşullarından hava sıcaklığı, coğrafi yön, bağıl nemden kaynaklanan ve bünyesinde sürekli barındırdığı nemdir.

Bu nemin kılcal geçiş ile yapı elemanları bünyesine girerek ve ısı farklılıkları ile yoğuşarak kritik noktalarda ıslaklık oluşmasına neden olur. Çünkü bu ıslaklık yapılan yalıtımları da bozmaktadır. Bu nedenle buharın yapı elemanlarına sızmadan dışarı atılması gerekmektedir. Çünkü yapı malzemelerinden kaynaklanan nem, insan sağlığı açısından sorunlar yaratmaktadır.

Nemin yapı ve yapı elemanlarının içine girmesinin olumsuz bir sonucu da ısı korunumunu etkisiz hale getirmesidir. Zararlı nem uzak tutulmadığı hallerde, en iyi ısı tutucu bile görevini yapamaz hale gelir. Teras çatı kesitlerinde kullanılan ısı yalıtım ürünleri, genelde su ve neme karşı dayanıklı değildir.

Bağıl Nem: Belirli bir sıcaklıktaki havanın içindeki su buhar ağırlığının, aynı miktardaki havada bulunabilecek su buharı ağırlığına oranına denir. Bağıl nem yüzdesi, iç hacimlerde yüzde 55-80, dış hacimlerde yüzde 80-100 arasında alınır.

KATEGORİLERİMİZ. Çelik Çatı , Davlumbaz Söndürme , Ferforje Tasarımlar , Teras Kapatma , Karaboğa Mühendislik , Yangın Dolabı , Yangın Merdiveni , Demir Doğrama , Yangın Sprinkleri , Yangın Kapısı , Yangın Eğitimi , Güvenlik Sistemleri , Yangın Tüpü , Karaboğa Mühendislik , Ferforje İmalatı , Güvenlik Sistemleri , Yangın Tüpü , Davlumbaz Söndürme , Yangın Dolabı , Yangın Eğitimi , Yangın Sprinkleri , Yangın Kapısı , Demir Doğrama , Yangın Merdiveni , Yangın Kapıları, Yangın Tüpleri, Yangın Dolabı, Güvenlik Sistemleri, Yangın Merdiveni, Çelik Çatı, Yangın Sprinkleri, Ferforje Demir, FM 200 Yangın Söndürme Sistemleri , Yangın Kapısı Satışı , Kamera ve Güvenlik Sistemleri , Yangın Hidrant Koruma Sistemi , Köpük yangın söndürme sistemi , Yangın Tüpü Satışı , Islak sistem söndürme sistemleri , Sprinkler Yangın Söndürme Sistemi , Kuru Sistem Yangın Söndürme , Islak sistem söndürme sistemleri , Yangın Dolapları Koruma Sistemi , CO2 yangın söndürme sistemi , Yangın Merdiveni , Yangın Dolabı , Güvenlik Sistemleri , Yangın Sprinkleri , Yangın Kapısı , Davlumbaz Söndürme , Yangın Tüpü , Yangın Eğitimi , Yangın Merdiveni , Karaboğa Mühendislik , Ferforje İmalatı , Yangın Merdiveni , Yangın Dolabı , Güvenlik Sistemleri , Yangın Sprinkleri , Yangın Kapısı , Davlumbaz Söndürme , Yangın Tüpü , Yangın Eğitimi , Karaboğa Mühendislik , Ferforje İmalatı , Yangın Merdiveni Fiyatları, Yangın Tüpü İmalatı ve Fiyatları , Yangın Sprinkler Sistemleri, Güvenlik Sistemleri, Güncel Yangın Kapısı Fiyatları, Ferforje İmalatı ve Satışı, Çelik Konstrüksiyon ÇatıYangın Kapıları , Güvenlik Sistemleri , Yangın Sprink Tesisatı , Yangın Tüpü Satışı , Yangın Merdiveni İmalatı.yangın merdiveniyangın merdiveniyangın merdiveniyangın kapısı - yangın kapısı  yangın danışmanlık - yangın danışmanlık

Teras çatılar su, ısı-nem ve ısıya karşı korunmalıdır. Çatıyı sürekli şekilde etkisi altına alan, içten ve dıştan etkileyen etmenler vardır.

Diğer Makaleler

Teras Çatı Nedir?

Teras Çatı Nedir?Genelde düz çatılar tanımı teras çatılan da kapsayan bir deyim halini almıştır. Aslında düz veya az eğimli çatılar olarak tanımlanması gereken teras çatıların eğimleri %0.5 ile %10 arasında değişim göstermektedir. Yüzeyin düzgünlük değerine göre eğim yüzdesi belirlenir. Yüzey düzgün ise en az değerdeki eğim seçilir. Tasarlanacak olan teras çatıya göre eğim derecesi değişim gösterir. Örneğin üzerinde gezilen teras çatı ise eğim en çok %3 alınır. Biçimlenişi etkileyen tek faktör korunum faktörü değildir. Geleneksel Türk Mima


Devamı

Çelik Çatı Firmaları

Çelik Çatı Firmaları Çelik çatı malzemeleri, yapılarda kullanılmakta olan bir türdür. Ülkemizde birçok firma, çelik çatıların imalat ve montajlarını yapmaktadır. Çelik çatıların imalatına bakıldığında kendi içerisinde gruplara ayrıldığı görülmektedir. Bu gruplar ; konstrüksiyon çatı, kafes çatı, kırma çatı, sundurma çatı, beşik çatı olmak üzere çelik gruplardan oluşmaktadır. Bu gruplamalar, çelik çatı fiyatlarını etkileyen en önemli kriterlerden biridir. Çelik çatı firmaları konusunda çok dikkatli olmak gerekir. Ç


Devamı

Teras Çatı Kapatma Nasıl Olmalıdır?

Teras Çatı Kapatma Nasıl Olmalıdır? Doğru Çelik Çatı Kurulumu Anahtardır. Peki, teras çatı kapatma nasıl olmalıdır? Birçok çatı kaplama ürününde kullanılan çeliğin kendisi inanılmaz derecede dayanıklı olsa da, çelik çatı kaplamanın uzun ömürlü olması için gerçek bir anahtar, ilk etapta çatı kaplamanın nasıl kurulduğudur. Oluklu çelik çatı kaplama söz konusu olduğunda potansiyel sorunların en büyük kaynağı metalin kendisiyle değil, vidalar veya bağlantı elemanları ile ilgilidir. Çelik çatınızın tasarımına bağlı olarak, potansiyel olarak binlerce v


Devamı

Teras Çatı

Teras Çatı Yaz aylarında hepimiz teras evimizi severiz, ancak mevsimler değiştikçe, sert hava koşullarına sık sık şaşırırız ve yağmurdan dolayı terastan kovulmadığımız o günlere şükrederiz. Güzel akşamlarda bile, gölgeli bir terasın keyfini çıkarıyoruz, böylece çocuklar üzerinde potansiyel olarak sağlıksız etkileri olabilecek akşam çiyi hakkında endişelenmemize gerek kalmıyor. Dahası, Teras çatılarınızı örtmek, dış mekân mobilyalarınızı korumanın ve şezlonglarınızın ömrünü uzatmanın iyi bir yoludur. Teras çatı seçimi Soru şu: Hangi Teras çatısı doğru? Karaboğa Müh


Devamı

Ev Çatısı Fiyatları

Ev Çatısı Fiyatları, Çatılar, evlerin en önemli yapı elemanları arasındadır. Evleri doğal olaylardan koruduğu gibi ısı yalıtımında da önemli bir işleve sahiptir. Ayrıca estetik bakımdan ev mimarisi için tamamlayıcıdır. Günümüzde evlerde çatı katlarında özel yaşam alanlarını da içeren tasarımlar moda olmuştur. Çatı sistemlerinde gelişmeler, mevcut çatıların yeterli izolasyonu sağlamama, akma gibi nedenlerle tadilatına olan ilgiyi de arttırmıştır. Çatıların yıllara karşı dayanıklı olması ve tadilat gerektirmemesi, sağlam biçimde inşaası istenmektedir. Bu nedenle günümüz konforu iç


Devamı

Çatı tamiri

Çatı tamiri, Binaların korunması en önemli etken çatıların Sağlam olmasıdır. Çatılar binaları doğal dış etkenlerden korumaktadır. Çatıların düzgün ve sağlam olması binaların kullanım ömrünü uzatmaktadır. Çatılarda oluşmakta olan ısı kaybı oldukça fazladır. Bunları önlemek için çatıların bakımları iyi olmalıdır. İyi bir çatı  tamiri yapılabilmesi için iyi bir Usta'nın olması kullanılacak malzemenin kaliteli olması gerekir. Çatılarda çok fazla hasar var ise bunu tamir etmek yerine yenisini yapmak daha avantajlı olur. Kiremit ile yapılmış olan çatıların tamiratınd


Devamı

Teras Çatı Nedir?

Teras Çatı Nedir? Teras çatı gene olarak cephesi ancak üstü kapalı bir çatı modelidir. Farklı tasarımları olsa da genellikle teras çatı bu şekilde temellenir. Teras çatı yaptırmaya karar verirken dikkat edilmesi gereken en önemli etken çatı katının hemen altında duran daire veya dairelerdir. Bu katın genellikle yazları çok sıcak, kışları çok soğuk, zaman zaman hava şartları nedeniyle su sızıntısı gibi sorunlar yaşamasıdır. Isı yalıtımı ve hava şartlarının verdiği olumsuz etkenlerin önüne geçebilmek için tercih edilen ve zaten tavsiye edilen de teras çatı yaptırmak olacaktır. Teras çatının


Devamı

Teras Çatı Modelleri

Teras Çatı Modelleri, Teras Çatı Nedir?, Teras bir yapının yerden yüksekte kalan kullanılabilir bölümüne denir. Teras çatı, İmar Yönetmeliğine göre eğimi 1,5 olarak belirlenmiş çatıda bulunan alanı farklı fonksiyonlarda değerlendirmeyi sağlayan yapılardır. Teras çatılarda ısı ve yalıtım yapılması zorunlu kılınmıştır. Bununla birlikte teras çatının kenarlarına 1 metre ölçüsünde korkuluk yapılması gerekmektedir. Teras Çatı Kullanmanın Avantajları Teras çatı kullanmanın avantajları nedir diye sıralarsak en büyük avantajının mevsimsel şartlarda korum sağlaması denilebilir. Teras &c


Devamı

yangın kapısı fiyatları

http://www.demiraylar.com


Devamı

ucuz yangın kapısı

http://www.demiraylar.com


Devamı